นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง. 
ญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีภิกษุ สามเณรก็ดีที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดนี้ทุกท่านมีความประสงค์ดีทั้งหมดนั่นก็คือทุกท่านมีความปรารถนาเพื่อพระนิพพาน การปฏิบัติทำความดีในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับพระภิกษุสามเณรอย่าลืมคำว่า  
 
‘นิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเหตะวา’
‘ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตร์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน’

wk12 wk18 wk8 left_pix_rule1
   
เราจะทำความเห็นให้ถูกต้อง(สัมมาทิฐิ) ทำตามระเบียบวินัยนั้นให้ถูกต้องอันไหนดีเราปฏิบัติตามนอกจากนั้น.. เราก็คิดต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดต่อไปเราต้องการพระนิพพานอย่างเดียวตั้งใจให้ทานเพื่อตัดโลภะตั้งใจรักษาศีลเพื่อป้องกันโทสะตั้งใจปฏิบัติธรรมในด้านสมถวิปัสสนาเป็นการกำจัดโมหะตั้งใจปฏิบัติในพรหมวิหาร๔ให้ครบถ้วนคือ
๑.ด้านของความรักเราจะรักคนอื่นเหมือนกับรักชีวิตของเราจิตใจจะเยือกเย็น
๒.มีอารมณ์สงสารอยู่เป็นปกติถ้าไม่เกินวิสัยเราจะเกื้อกูลให้มีความสุขตามกำลัง
๓.เราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีพลอยยินดีด้วย
๔.ถ้าเขาพลาดพลั้งไปอาจจะต้องถูกลงโทษขับไล่ประการใดก็ตามเราช่วยไม่ไหวเราจะวางเฉย..ไม่ซ้ำเติม
นี่กำลังใจของทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้ทั้งพระภิกษุสามเณรประจำหรือท่านที่มาปฏิบัติชั่วคราวให้มีกำลังใจตามนี้
อันดับแรกขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและจารีตของวัดดังนี้ :กิจวัตรประจำวัน
--------------------

ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวงเพื่อปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลายดังนี้:

กิจวัตรประจำวัน
--------------------

ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวงเพื่อปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลายดังนี้:

๑. เมื่อมาพักปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล๕หรือศีล๘ให้ครบถ้วนและรักษากรรมบถ๑๐*รวมเข้าไปด้วย
๒. ต้องร่วมกันทำกิจวัตรของสำนัก

รายละเอียดกิจวัตรมีดังนี้ :
๐๔.๐๐ น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)

๐๖.๐๐ น. พระภิกษุออกบิณฑบาตฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร หรือกวาดใบไม้ตามสะดวกใจ
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า แบบมีสติ สงบ กาย วาจา ไม่พูดคุยในขณะรับประทานอาหาร
                 (บริการตนเอง ล้างภาชนะเอง)
๐๘.๓๐ น. เดินจงกรมใหญ่ (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
๑๐.๐๐ น. เปิดเสียงตามสาย (คำเทศน์สอน)
๑๑.๐๐น.  ฉันภัตตาหารเพล (ตามแต่เจ้าภาพจัดถวาย)
                ฆราวาสรับประทานอาหารหลังพระภิกษุสามเณรฉันเสร็จแล้ว (บริการตนเองล้างภาชนะเอง)   
๑๒.๓๐น. ฝึกมโนมยิทธิ (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
๑๓.๓๐น. เปิดเสียงตามสาย (เจริญพระพุทธมนต์,คำเทศน์สอน) บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย กวาดใบไม้ตามศรัทธา
๑๕.๐๐น. ฝึกเดินจงกรม (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
๑๖.๐๐น. ฟังคำสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย
๑๗.๓๐น. ระฆังเตือนเตรียมตัวพร้อม
๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็น สมาทานพระกรรมฐาน (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
๒๐.๐๐น. พระอาจารย์ตอบปัญหาสนทนาธรรม
๒๑.๐๐น. พักตามอัธยาศัยในระเบียบของสำนัก

ให้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติอย่าอยู่ในห้องพักขณะเวลามีกิจวัตรเพราะบางคนแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ เวลาคนอื่นไม่อยู่ในห้องก็เข้าไปขโมยของก็ถือว่าถ้ามาดีต้องเจริญพระกรรมฐานร่วมกันถ้าไม่เจริญพระกรรมฐาน มีเหตุขัดข้องอย่างไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลางทราบล่วงหน้า

๓. หากอยากทรงอารมณ์สบายๆไว้ในขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมขอเชิญชวนให้ช่วยงานวัดเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาดวัดพอหล่อเลี้ยงอิริยาบถให้ใจเป็นสมาธิสบายๆทางที่ดีควรช่วยกันกวาดวัดเพื่อเป็นการแทนคุณของสถานที่ ถือเป็นจารีตของผู้ปฏิบัติธรรมในสำนักนี้

left_pix_rule2

wk13

wk001

 
 
 
การใช้สถานที่
--------------------

ทางวัดยังมีบุคคลากรที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่เพียงพอจึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายช่วยตัวเองและทางวัดดังนี้:
๑.นำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง! กรณีที่ท่านลืมนำมาให้ติดต่อทางบ้านส่งโทรสารตามมาในขณะพักปฏิบัติธรรม เวลาลงทะเบียน ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. หากมานอกเวลาดังกล่าว จะไม่รับเข้าพักปฏิบัติธรรม ให้มาติดต่ออีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
๒.อยู่พักปฏิบัติธรรมได้คราวละไม่เกิน๗วัน
๓.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันตามที่ทางวัดกำหนดและไม่ทำกิจกรรมใดๆนอกจากที่วัดจัดวางเป็นระเบียบไว้
๔.เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณวัดในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกลางทุกครั้ง!
๕.สำรวมกายวาจาใจรู้ตัวตลอดว่ามาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานไม่รบกวนผู้อื่น... ด้วยการคุยเสียงดังไม่ชักนำผู้อื่นไปสู่สำนักอื่นไม่ทำการบอกบุญเรี่ยไรไม่อวดฉลาดมาสั่งสอนธรรมโดยทางวัดไม่ได้เชื้อเชิญหรือนิมนต์ขอให้มาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความสุขสบายใจของตัวเองเท่านั้น
๖.เมื่อว่างจากกิจกรรมร่วมกันแล้วควรแยกย้ายกันภาวนาหาความสงบห้ามจับกลุ่มคุยกันห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์รักษาโรคหรือประทับทรงไม่ว่าอาการใด ๆ ทั้งสิ้น
๗.ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณที่พักต้องช่วยกันกวาดบริเวณวัดอันเป็นจริยามารยาทประเพณีของผู้พักมาอาศัยเขตพระศาสนา
๘.ทางวัดจัดอาหารไว้ให้๒มื้อหากต้องการอาหารมื้อเย็นหรือรับประทานเพิ่มมีร้านค้า ‘วันยังค่ำ’ ซึ่งเป็นร้านค้าของวัดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๐๖.๐๐น.-๑๘.๐๐น.
๙.วัดนี้เป็นวัด ‘ปลอดสิ่งเสพติดและสัตว์เลี้ยง’ งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดการนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมว เข้ามาในบริเวณวัดโดยเด็ดขาดหากท่านนำมาด้วยต้องให้อยู่แต่ภายในรถของท่านไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือขับถ่ายในบริเวณวัด  
ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงการแนะนำให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจได้ถูกต้องยังมีมารยาทประเพณีของสำนักซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและของผู้อื่นที่ใช้เวลาและสถานที่ร่วมกัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดเขาวงแล้ว
 
 
การแต่งกาย
-----------------

แต่งกายตามแบบของสำนักปฏิบัติธรรม  ให้สวมใส่ในระหว่างพักในสำนัก (เพื่อเป็นการแยกนักท่องเที่ยวออกจากผู้ปฏิบัติธรรม)

 
 
มารยาทจารีตประเพณี
--------------------

๑.เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัดหรือกลับบ้านให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลางให้ทราบก่อนทุกครั้ง!(เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
๒.ห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ห้ามทำการประทับทรงหรือทำการคล้ายคลึงกันไม่ว่าด้วยอาการใดๆเพื่อการใดๆทั้งสิ้น
๓.ห้ามทำการหรือขอรับการรักษาโรคไล่คุณไสยหรือพิธีกรรมใดๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิสดารไม่ว่าอย่างใดๆทั้งสิ้น
๔.ครูอาจารย์ผู้แนะนำพระกรรมฐานของสถานที่นี้ต้องได้รับการรับรองแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสและคณะกรรมการสงฆ์ของวัดและต้องนำสอนลูกศิษย์ตามปฏิปทาของพระคุณอาจารย์หลวงพ่อฤๅษีฯวัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ต้องไม่สอนเพื่อติดพันฟั่นเฝือในความเป็นทิพย์ในชาติภพอื่นใด นอกจากปัจจุบันซึ่งต้องพากันละให้สิ้นชาติขาดเชื้อต้องสอนและปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนาคือ:
-พากันละความชั่ว
-ชวนกันทำความดีตามครรลองจารีตของสำนัก
-ทำจิตใจให้มีอารมณ์ผ่องใสเบิกบานมีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น
๕.ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราเมารัยในบริเวณวัดห้ามดื่มสุราเมรัยมึนเมาจากภายนอกเข้ามาในวัด
๖.ห้ามจำหน่ายและเสพยาเสพติดและสิ่งเสพติดทุกชนิดภายในบริเวณวัด
๗.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด (รวมทั้งซื้อขายหวยทุกประเภท)
๘.ห้ามแสดงอาการชู้สาวไม่ว่าด้วยลักษณะอาการหนักหรือเบาอย่างใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาในวัดแล้วต้องอดใจสำรวมไว้ก่อน
๙.ผู้ที่อยู่ภายในสำนักแห่งนี้ทั้งบุคคลภายในและผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่จับกลุ่มคุยกันหรือพูดถึงปฏิปทาอันขัดแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของสำนักไม่นำเรื่องภายนอกสำนักมาคุยกันในทำนอง ‘ไฟในนำออกไฟนอกนำเข้า’ และไม่ทำกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่สำนักจัดให้มีขึ้น
๑๐.การออกเสียงทำวัตรสวดมนต์ให้ฟังและสวดคล้อยตามพระสงฆ์ผู้นำสวดของสำนักมิใช่สวดตามความเคยชินของตนเองหรือออกเสียงดังตามใจชอบ
๑๑.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเข้าร่วมกิจวัตรและปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๒.เมื่อกระทำการอันใดเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการสงฆ์เรียกตัวมาไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพริ้ว 
 
telephone
 
luangtajk
 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net