นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ในรอยเท้าพ่อ (นาฬิกาของหลวงตา)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

นาฬิกาของหลวงตาเป็นนาฬิกาที่ไม่มีเข็มชั่วโมง เข็มนาที มีแต่เข็มวินาที วิ่งวนรอบ เป็นนาฬิกาสำหรับฝึกอานาปานุสสติ

ปกติลมหายใจของเราตั้งแต่เกิดมา มีการดำรงสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คู่แล้วคู่เล่า เข้าออก  เรื่อยไป... มีใครสนใจกับธรรมชาติที่มีประจำตัวของเรานี้หรือไม่

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกของเรา มีกี่คู่ในหนึ่งรอบนาที คิดเป็นกี่คู่ใน ๑ ชั่วโมง ๑ วัน ๑สัปดาห์ ๑ ปี

ลองคิดดูว่ามีลมหายใจเข้า ลมหายใจออก คู่ใดบ้างที่เรารำลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล มีกี่คู่ที่เป็นอกุศล จะเห็นได้ว่าคู่ที่เป็นกุศล จะมีอัตราส่วนที่น้อยมาก ๆ  และน้อยอย่างน่าใจหาย แล้ว...เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากชีวิตนี้ดับสิ้นลง ลมหายใจสุดท้ายของเราจะเปี่ยมไปด้วยกุศลจิต...

ดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกฝนจิตให้เป็นกุศลตลอดเวลา

ลมหายใจของเรา เป็นสิ่งที่มีค่า การกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจทำให้ระงับความฟุ้งซ่านของจิตใจได้เป็นอย่างดี ลองมองไปที่นาฬิกา...ในการเดินของเข็มวินาทีครบ ๑ รอบ เราหายใจเข้าหายใจออกได้กี่คู่ ลองนับดู

ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าใน ๑ นาทีนี้ จิตใจของเราจะไม่ไปคิดเรื่องอื่น จะอยู่กับลมหายใจของเราตลอดเวลา แล้วในรอบการหมุนรอบที่ ๒ ปรับอิริยาบถสบาย ๆ แล้วนับลมหายใจของเราว่ามีกี่คู่ รอบที่ ๓ ลมหายใจของเราจะละเอียดขึ้น ๆ จำนวนคู่ของลมหายใจจะลดน้อยลง ทำให้จิตเราสงบเยือกเย็นมีสติอยู่ตลอดเวลา 

ทำอย่างนี้บ่อย ๆ จะทำให้จิดของเราเป็นสมาธิ มีที่ตั้งมั่นเป็นฌาน และต่อมาจะเกิดวิปัสสนาญาณ (ปัญญา) ในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ ทำให้จิตใจไม่เกาะติดกับขันธ์ ๕ ลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเรา ของเราลงได้เป็นอย่างดี

 เรียบเรียงจากคำสอนของพระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดย ภญ.ธนัญชนก รัตนธาดา

 

Last Updated ( Thursday, 22 September 2011 11:28 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net